Expert Roczniak

REGULAMIN SERWISU EXPERT Roczniak

1. Firma EXPERT Roczniak Paweł 33—100 Tarnów ul. Błonie 5 jest czynna w godzinach 8:00 – 18:00 w dni powszednie i w godzinach 8:00 – 14:00 w soboty.

2. Przyjmowanie i wydawanie pojazdów odbywa się w dni powszednie w godzinach 8:00 – 17:45 oraz w sobotę od 8:00 – 13:45. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje również możliwość przyjęcia bądź  wydania pojazdu w innych dniach lub godzinach.

3. Osoba, która pozostawia pojazd w serwisie zobowiązana jest poinformować pracownika przyjmującego o wszelkich uszkodzeniach pojazdu, tj. otarcia, rysy, wgniecenia lub uszkodzenia środka pojazdu.

4. EXPERT Roczniak NIE ODPOWIADA za rzeczy pozostawione w samochodzie.

5. Właściciel pojazdu na czas naprawy, jest zobowiązany do demontażu wszelkiego rodzaju kamer, nawigacji, uchwytów itp., które są zamontowane na szybie czołowej samochodu.

6. W EXPERT Roczniak obowiązują ceny zgodne z aktualnym cennikiem, który jest do wglądu u doradcy serwisowego. W szczególnych przypadkach zakres prac naprawczych oraz ich kwota określona jest po rozmontowaniu pojazdu, usterki itp.

7. Zawsze w godzinach pracy serwisu Klient może uzyskać informację na temat przebiegu naprawy pojazdu.

8. Czas naprawy pojazdu może wydłużyć się z winy podwykonawców, z którymi współpracujemy lub też z powodu braku niezbędnych części zamiennych. Dlatego też termin wykonania naprawy jest zawsze ustalany indywidualnie. W każdym przypadku staramy się jednak, aby ten czas był jak najkrótszy.

9. O zakończeniu naprawy pojazdu, serwis powiadamia Klienta telefonicznie, wiadomością SMS lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy jest to jednak niemożliwe, skutecznym powiadomieniem jest również nadanie listu poleconego na adres zamieszkania Klienta.

10. Klient ma obowiązek odebrać pojazd z serwisu najpóźniej do 7 dnia od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy.

11. W przypadku, gdy Klient nie odebrał pojazdu w wyżej wyznaczonym terminie, wówczas za przechowywanie pojazdu w serwisie naliczana jest opłata parkingowa w wysokości 35 zł brutto za dobę.

12. Jeżeli koszt przechowania nieodebranego pojazdu po naprawie przewyższy jego wartość, wówczas pojazd przechodzi na własność serwisu.

13. Osoba odbierająca pojazd z serwisu jest zobowiązana do podpisania karty odbioru pojazdu.

14. Usługi są wykonywane z zachowaniem procedur producenta pojazdu.

15. Pozostawienie samochodu w EXPERT Roczniak jest równoznaczne ze zleceniem naprawy, które przyjmuje i opisuje doradca serwisowy firmy EXPERT Roczniak. Na życzenie klienta wydawane jest potwierdzenie przyjęcia auta do naprawy. Wykonanie treści zlecenia obejmuje diagnozowanie stanu, naprawę bądź wymianę części lub podzespołów.

16. W przypadku drogich podzespołów lub usług przekraczających kwotę 1500zł netto, firma konsultuje wydatek z osobą zlecającą tj. Klientem chyba że klient zlecił i poprosił o naprawę nie prosząc o wstępny kosztorys.

17. Samochód powierzony do naprawy, stanowi zabezpieczenie należności za wykonane prace i użyte części. Części zamontowane w ramach usługi pozostają własnością firmy EXPERT Roczniak do momentu uregulowania płatności przez Klienta.

18. Samochód po naprawie jest kontrolowany i sprawdzany podczas jazdy testowej w zakresie wykonywanych usług przez kierownika serwisu.

19. Serwis udziela gwarancji na okres jednego roku od daty wykonania usługi. Oddanie pojazdu do serwisu jest równoznaczne z przyjęciem i akceptacją warunków regulaminu EXPERT Roczniak.

20. W przypadku dostarczenia części przez Klienta, gwarancja dotyczy wyłącznie poprawności procedur serwisowych, serwis nie bierze odpowiedzialności za powtórne wykonanie usługi w ramach gwarancji w przypadku wadliwego towaru dostarczonego przez Klienta.

21. Wszystkie usługi wykonywane są w granicach obowiązującego prawa w szczególności:

• Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r., nr. 108, poz. 908 z późniejszymizmianami;
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (73 str.);
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów;
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 września 2005 r. Dz. U. nr 201, poz. 1666 w sprawie stosowanie części używanych.

22. W przypadku nie wyrażenia zgody na zachowanie procedur serwisowych, automatycznie zostaje wyłączona gwarancja, zgodnie ze stosowanymi przepisami prawa w tym zakresie.

23. Pojazd niesprawny może być wydany jedynie na pisemną prośbę osoby zlecającej naprawę.

24. Pojazd po naprawie może być wydany jedynie osobie, która oddała go do serwisu, lub też po wcześniejszym uzgodnieniu, za pisemnym upoważnieniem zawierającym numer dowodu osobistego zarówno właściciela pojazdu jak i osoby odbierającej.

25. EXPERT Roczniak ma prawo do rozpatrywania gwarancji na sprzedane części w terminie 14 dni roboczych.

26. Klient, który rezygnuje z naprawy pojazdu, jest obciążany kosztami diagnozy, podzespołów zużytych podczas naprawy oraz za czas, który został przeznaczony wg. stawki roboczo godzina tj. 80zł netto, dostępny również u doradcy serwisu.

27. Wstęp na halę serwisu jest możliwy wyłącznie w obecności przedstawiciela firmy EXPERT Roczniak. Samowolne wtargniecie na halę serwisu jest złamaniem zasad BHP. W przypadku jakiegokolwiek wypadku firma EXPERT Roczniak nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia lub zniszczeniu mienia osobistego.